Mẫu phiếu

Số hiệu Tên văn bản Ban hành File
LYK_CSVC_1A Mẫu phiếu lấy ý kiến CÁN BỘ về chất lượng dịch vụ, môi trường, cơ sở vật chất
LYK_CSVC_1B Mẫu phiếu lấy ý kiến GIẢNG VIÊN về chất lượng dịch vụ, môi trường, cơ sở vật chất
LYK_CSVC_1C Mẫu phiếu lấy ý kiến NGƯỜI HỌC về chất lượng dịch vụ, môi trường, cơ sở vật chất
LYK_CTĐT_2A Mẫu phiếu lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên mới tốt nghiệp về Chương trình đào tạo
LYK_CTĐT_2B Mẫu phiếu lấy ý kiến phản hồi từ học viên cao học mới tốt nghiệp về Chương trình đào tạo
LYK_CTĐT_2C Mẫu phiếu lấy ý kiến phản hồi từ nghiên cứu sinh về Chương trình đào tạo
LYK_HĐNK_3A Mẫu phiếu lấy ý kiến sinh viên về hoạt động ngoại khóa của sinh viên
LYK_HP_4A Mẫu phiếu lấy ý kiến của sinh viên về nội dung học phần lý thuyết và hoạt động giảng dạy của giảng viên
LYK_HP_4B Mẫu phiếu lấy ý kiến của sinh viên về nội dung học phần thực hành và hoạt động giảng dạy của giảng viên
LYK_HP_4C Mẫu phiếu lấy ý kiến của sinh viên về giảng dạy phần lý thuyết chương trình POHE
LYK_HP_4D Mẫu phiếu lấy ý kiến sinh viên về học phần TTCLC và hoạt động giảng dạy của giảng viên
LYK_HP_4E Mẫu phiếu lấy ý kiến Học viên cao học về học phần và hoạt động giảng dạy của giảng viên
LYK_HT_5A Mẫu phiếu lấy ý kiến CÁN BỘ/GIẢNG VIÊN về Hoạt động hỗ trợ (Lấy ý kiến tại chỗ)
LYK_HT_5B Mẫu phiếu lấy ý kiến SINH VIÊN về Hoạt động hỗ trợ (Lấy ý kiến tại chỗ)
LYK_HT_5C Mẫu phiếu lấy ý kiến ĐOÀN VIÊN về hoạt động hỗ trợ (Lấy ý kiến tại chỗ)
LYK_SHCD_6A Mẫu phiếu lấy ý kiến sinh viên khóa mới về tuần sinh hoạt công dân
LYK_SHCD_6B Mẫu phiếu lấy ý kiến sinh viên giữa khóa về tuần sinh hoạt công dân
LYK_SHCD_6C Mẫu phiếu lấy ý kiến sinh viên cuối khóa về tuần sinh hoạt công dân
LYK_THVL_7A Mẫu phiếu lấy ý kiến về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp
LYK_TTNN_8A Mẫu phiếu lấy ý kiến đơn vị thực tập về hoạt động thực tập nghề nghiệp của sinh viên
  • 1
  • 2