Lấy ý kiến

Số hiệu Tên văn bản Ban hành File
3485/QĐ-HVN QĐ về việc sửa đổi bổ sung Quy định LYK các bên liên quan về hoạt động của Học viện 24/06/2022
2067/KH-HVN Kế hoạch tổng thể về hoạt động lấy ý kiến các bên liên quan năm học 2022-2023 24/10/2022
Mẫu tổng hợp báo cáo lấy ý kiến SINH VIÊN về hoạt động TTNN của sinh viên
Mẫu tổng hợp báo cáo lấy ý kiến GIẢNG VIÊN về hoạt động TTNN của sinh viên
Mẫu tổng hợp báo cáo lấy ý kiến NGHIÊN CỨU SINH mới tốt nghiệp về CTĐT
LYK_CSVC_1A Mẫu phiếu lấy ý kiến CÁN BỘ về chất lượng dịch vụ, môi trường, cơ sở vật chất
LYK_CSVC_1B Mẫu phiếu lấy ý kiến GIẢNG VIÊN về chất lượng dịch vụ, môi trường, cơ sở vật chất
LYK_CSVC_1C Mẫu phiếu lấy ý kiến NGƯỜI HỌC về chất lượng dịch vụ, môi trường, cơ sở vật chất
LYK_CTĐT_2A Mẫu phiếu lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên mới tốt nghiệp về Chương trình đào tạo
LYK_CTĐT_2B Mẫu phiếu lấy ý kiến phản hồi từ học viên cao học mới tốt nghiệp về Chương trình đào tạo
LYK_CTĐT_2C Mẫu phiếu lấy ý kiến phản hồi từ nghiên cứu sinh về Chương trình đào tạo
LYK_HĐNK_3A Mẫu phiếu lấy ý kiến sinh viên về hoạt động ngoại khóa của sinh viên
LYK_HP_4A Mẫu phiếu lấy ý kiến của sinh viên về nội dung học phần lý thuyết và hoạt động giảng dạy của giảng viên
LYK_HP_4B Mẫu phiếu lấy ý kiến của sinh viên về nội dung học phần thực hành và hoạt động giảng dạy của giảng viên
LYK_HP_4C Mẫu phiếu lấy ý kiến của sinh viên về giảng dạy phần lý thuyết chương trình POHE
LYK_HP_4D Mẫu phiếu lấy ý kiến sinh viên về học phần TTCLC và hoạt động giảng dạy của giảng viên
LYK_HP_4E Mẫu phiếu lấy ý kiến Học viên cao học về học phần và hoạt động giảng dạy của giảng viên
LYK_HT_5A Mẫu phiếu lấy ý kiến CÁN BỘ/GIẢNG VIÊN về Hoạt động hỗ trợ (Lấy ý kiến tại chỗ)
LYK_HT_5B Mẫu phiếu lấy ý kiến SINH VIÊN về Hoạt động hỗ trợ (Lấy ý kiến tại chỗ)
LYK_HT_5C Mẫu phiếu lấy ý kiến ĐOÀN VIÊN về hoạt động hỗ trợ (Lấy ý kiến tại chỗ)
  • 1
  • 2