Lấy ý kiến

Số hiệu Tên văn bản Ban hành File
Kế hoạch lấy ý kiến, cải tiến và nâng cao chất lượng hỗ trợ (Mẫu của khoa chuyên môn)
Kế hoạch lấy ý kiến, cải tiến và nâng cao chất lượng hỗ trợ (Mẫu của đơn vị)
Mẫu tổng hợp báo cáo lấy ý kiến sinh viên mới tốt nghiệp về CTĐT
Mẫu tổng hợp báo cáo lấy ý kiến học viên cao học về CTĐT
LYK_TV_9A Mẫu phiếu lấy ý kiến cán bộ/giảng viên về hoạt động của Thư viện
LYK_TV_9B Mẫu phiếu lấy ý kiến sinh viên về hoạt động của Thư viện
LYK_TTNN_8A Mẫu phiếu lấy ý kiến đơn vị thực tập về hoạt động thực tập nghề nghiệp của sinh viên
LYK_THVL_7A Mẫu phiếu lấy ý kiến về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp
LYK_SHCD_6A Mẫu phiếu lấy ý kiến sinh viên khóa mới về tuần sinh hoạt công dân
LYK_SHCD_6B Mẫu phiếu lấy ý kiến sinh viên giữa khóa về tuần sinh hoạt công dân
LYK_SHCD_6C Mẫu phiếu lấy ý kiến sinh viên cuối khóa về tuần sinh hoạt công dân
LYK_HT_5A Mẫu phiếu lấy ý kiến CÁN BỘ/GIẢNG VIÊN về Hoạt động hỗ trợ (Lấy ý kiến tại chỗ)
LYK_HT_5B Mẫu phiếu lấy ý kiến SINH VIÊN về Hoạt động hỗ trợ (Lấy ý kiến tại chỗ)
LYK_HT_5C Mẫu phiếu lấy ý kiến ĐOÀN VIÊN về hoạt động hỗ trợ (Lấy ý kiến tại chỗ)
LYK_HP_4A Mẫu phiếu lấy ý kiến của sinh viên về học phần lý thuyết và hoạt động giảng dạy của giảng viên
LYK_HP_4B Mẫu phiếu lấy ý kiến của sinh viên về học phần thực hành và hoạt động giảng dạy của giảng viên
LYK_HP_4C Mẫu phiếu lấy ý kiến phản hồi từ người học về giảng dạy phần lý thuyết chương trình POHE
LYK_HP_4D Mẫu phiếu lấy ý kiến sinh viên về học phần TTCLC và hoạt động giảng dạy của giảng viên
LYK_HP_4E Mẫu phiếu lấy ý kiến Học viên cao học về học phần và hoạt động giảng dạy của giảng viên
LYK_HĐNK_3A Mẫu phiếu lấy ý kiến sinh viên về hoạt động ngoại khóa của sinh viên
  • 1
  • 2