Chức năng - Nhiệm vụ

Vị trí và chức năng

Trung tâm Đảm bảo chất lượng (sau đây gọi chung là Trung tâm) là một đơn vị trực thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam (sau đây gọi chung là Học viện) có chức năng tham mưu và giúp Giám đốc Học viện trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác bảo đảm chất lượng giáo dục đại học thông qua việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm chất lượng giáo dục; về tự đánh giá nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo và các mặt hoạt động khác của Học viện; về đăng ký kiểm định chương trình đào tạo và Học viện; về duy trì và phát triển các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục và hệ thống quản lý chất lượng; về thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng và trình Giám đốc Học viện ký ban hành các văn bản quy định, kế hoạch triển khai thực hiện bảo đảm chất lượng giáo dục.

2. Hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện các quy định liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng của các đơn vị và cá nhân trong Học viện.

3. Thống kê và báo cáo về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục theo yêu cầu của Học viện và các cấp có thẩm quyền.

4. Triển khai thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo và Học viện thường xuyên và định kỳ. Hướng dẫn thực hiện công tác tự đánh giá, đề xuất và theo dõi thực hiện các biện pháp nhằm cải tiến chất lượng giáo dục trong Học viện.

5. Tư vấn và thực hiện các biện pháp đảm bảo chất lượng giáo dục: tổ chức hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục và hệ thống quản lý chất lượng của Học viện; xây dựng các công cụ, phối hợp và lựa chọn cách thức thực hiện lấy ý kiến các bên có liên quan, đánh giá chất lượng dạy học cũng như công tác phục vụ việc dạy học.

6. Triển khai đăng ký tham gia xếp hạng các trường đại học trong khu vực và trên thế giới, xây dựng và công bố cơ sở dữ liệu phù hợp với chỉ số xếp hạng.

7. Theo dõi, đôn đốc và đánh giá việc thực hiện công tác đảm bảo chất lượng của các cá nhân, đơn vị trong Học viện, là đầu mối thông tin, phối hợp hoạt động thống nhất trong công tác đảm bảo chất lượng giáo dục.

8. Hợp tác với các tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục, chia sẻ thông tin và trao đổi kinh nghiệm trong công tác đảm bảo chất lượng giáo dục. Cung cấp dịch vụ tư vấn nghiệp vụ liên quan đảm bảo chất lượng giáo dục.

9. Là đầu mối đối với các cơ quan, tổ chức có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

10. Cấp cơ sở quản lý toàn diện về nhân sự, đề xuất nhu cầu và phối hợp với các đơn vị chức năng tham gia vào quá trình tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng viên chức và người lao động của Trung tâm theo đúng quy định hiện hành.

11. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và của Học viện.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao