Sơ đồ tổ chức

Trung tâm Đảm bảo chất lượng gồm 8 cán bộ, nhân viên: Phó Giám đốc phụ trách, Phó Giám đốc và 7 nhân viên.

Trong đó, có 2 nhóm công tác thực hiện 2 nhiệm vụ chính là Quản lý chất lượng (Quality Managent – QM) và Đảm bảo chất lượng (Quality Asuarance – QA)

– Nhóm QM: 

+ Phụ trách và quản lý, phát triển các công cụ ĐBCL (vd. Sổ tay ĐBCL, quy trình, quy định và công cụ ĐBCL …)

+ Phụ trách khảo sát, thu thập và phân tích ý kiến phản hồi từ các bên liên quan: sinh viên, sinh viên tốt nghiệp, cựu sinh viên, cán bộ, giảng viên, nhà tuyển dụng….

– Nhóm QA:

+ Phối hợp với Ban QLĐT phát triển các chương trình đào tạo (CTĐT); chịu trách nhiệm tự đánh giá và kiểm định ngoài các CTĐT.

+ Phụ trách tự đánh giá và kiểm định ngoài Học viện; xếp hạng Học viện