Biểu mẫu

Số hiệu Tên văn bản Ban hành File
Bản đặc tả chương trình đào tạo bằng Tiếng Việt 02/11/2020
Bản đặc tả chương trình đào tạo bằng Tiếng Anh 18/07/2022
Mẫu đề cương chi tiết Khóa luận tốt nghiệp bằng tiếng Việt 25/07/2022
Mẫu 14 – Mô tả đề thi 27/04/2022
CH01. ĐBCL_ĐCCTHP_TV Mẫu đề cương chi tiết học phần trình độ đào tạo cao học 25/04/2022
Mẫu đề cương chi tiết dành cho các học phần dạy bằng tiếng Anh
Mẫu đề cương chi tiết học phần Đồ án (Đồ án chỉ là một nội dung trong giảng dạy học phần) 24/01/2022
Mẫu đề cương chi tiết học phần Đồ án (cả học phần thực hiện đồ án) 24/01/2022
Biểu mẫu thu thập Cơ sở dữ liệu hàng năm
Tài liệu hướng dẫn rà soát Đề cương chi tiết và Hồ sơ học phần 20/10/2020
Mẫu đề cương chi tiết dành cho các học phần dạy bằng tiếng Anh 30/07/2019
Phân loại mức độ về kiến thức, kỹ năng, thái độ của Bloom 12/03/2020
Các lỗi thường gặp trong đề cương chi tiết học phần và cách rà soát, chỉnh sửa 12/03/2020
Hướng dẫn xây dựng bộ hồ sơ học phần 12/03/2020
Hướng dẫn hoàn thiện đề cương chi tiết học phần và bộ hồ sơ học phần phục vụ kiểm định 04 CTĐT theo AUN-QA 12/03/2020
Mẫu mục tiêu và chuẩn đầu ra theo ngành đào tạo 26/04/2019
Bảng mẫu các Rubric 18/04/2019
Mẫu tổng hợp đánh giá theo Rubric 18/04/2019
Mẫu đề cương chi tiết dùng cho các học phần dạy bằng tiếng Việt