• Trang chủ /
  • Thông báo, Tin tức
  • / CV số 52/HVN-ĐBCL về việc triển khai lấy ý kiến các bên liên quan về chất lượng dịch vụ, môi trường và cơ sở vật chất tại Học viện năm học 2019-2020

CV số 52/HVN-ĐBCL về việc triển khai lấy ý kiến các bên liên quan về chất lượng dịch vụ, môi trường và cơ sở vật chất tại Học viện năm học 2019-2020

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Số: 52/HVN-ĐBCL

V/v triển khai lấy ý kiến về chất lượng dịch vụ, môi trường và cơ sở vật chất tại Học viện

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  04   tháng   11  năm 2020

 

Kính gửi: Trưởng các đơn vị

Theo Quy định lấy ý kiến các bên liên quan về hoạt động của Học viện Nông nghiệp Việt Nam số 2578/QĐ-HVN ngày 19/7/2019, Trung tâm Đảm bảo chất lượng kính đề nghị Quý đơn vị triển khai lấy ý kiến các bên liên quan về chất lượng dịch vụ, môi trường và cơ sở vật chất của Học viện trong năm học 2019-2020:

STT Đối tượng Số lượng phiếu tối thiểu Cách thức lấy ý kiến Ghi chú
1 Giảng viên + 80% số giảng viên đối với Khoa có từ 35 giảng viên trở lên;

+ 100% số giảng viên đối với Khoa có dưới 35 giảng viên;

Hoàn thiện phiếu lấy ý kiến online theo đường link: https://tinyurl.com/y6cvo8h6

(Mẫu phiếu 1a)

2 – Cán bộ của Phòng ban

– Cán bộ hỗ trợ – trợ lý của khoa

– 80% số cán bộ của đơn vị

– 80% số cán bộ hỗ trợ – trợ lý của Khoa

Hoàn thiện phiếu lấy ý kiến online theo đường link: https://tinyurl.com/y3qd6dhq

(Mẫu phiếu 1b)

Áp dụng cho các cán bộ phòng ban, cán bộ hỗ trợ – trợ lý của khoa chuyên môn
3 Sinh viên + 100% số sinh viên đối với Khoa có dưới 150 sinh viên;

+ 70% số sinh viên đối với Khoa có từ 150 – 300 sinh viên;

+ 50% số sinh viên đối với Khoa có trên 300 sinh viên;

Hoàn thiện phiếu lấy ý kiến online theo đường link: https://tinyurl.com/y62v8u7k

(Mẫu phiếu 1c)

Có đại diện sinh viên của các ngành và các khóa

Thời gian: Từ ngày 05 – 16/11/2020;

Mọi thông tin chi tiết liên hệ chuyên viên Vũ Thị Thùy Dung (SĐT: 0984 276 266, email: vttdung@vnua.edu.vn).

Kính đề nghị Trưởng các đơn vị triển khai công tác lấy ý kiến đúng quy định và đảm bảo thời hạn./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu: ĐBCL;

PHÓ GIÁM ĐỐC TT.ĐBCL

 

(Đã ký)

Vũ Thị Thúy Hằng

5 thoughts on “CV số 52/HVN-ĐBCL về việc triển khai lấy ý kiến các bên liên quan về chất lượng dịch vụ, môi trường và cơ sở vật chất tại Học viện năm học 2019-2020

  1. Nguyễn Thị Thơm says:

    Cơ sở vật chất của Trường rất tốt ạ. Không khí trong lành và mọi thứ đều rất đẹp ạ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.