• Trang chủ /
  • Thông báo, Tin tức
  • / Thông báo mở hệ thống online lấy ý kiến người học về HĐGD của giảng viên học kỳ II năm học 2020-2021

Thông báo mở hệ thống online lấy ý kiến người học về HĐGD của giảng viên học kỳ II năm học 2020-2021

HỌC  VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 31/HVN-ĐBCL           Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v Mở hệ thống online lấy ý kiến người học về

học phần và hoạt động giảng dạy của giảng viên

Để triển khai công tác lấy ý kiến online người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II năm học 2020-2021 theo kế hoạch số 1537/KH-HVN ngày 18 tháng 9 năm 2020, Trung tâm Đảm bảo chất lượng mở hệ thống để người học phản hồi:

Thời gian: Từ ngày 19/08/2021 đến hết ngày 05/09/2021

Cách thực hiện: Người học truy cập vào website http://daotao.vnua.edu.vn => đăng nhập => đánh giá giảng dạy, nhập mã sinh viên và password, sau đó tiến hành đánh giá từng môn học.

* Lưu ý:

Người học chỉ có thể xem được điểm học phần trên hệ thống online sau khi đã phản hồi ý kiến cho toàn bộ các học phần đã học trong học kì.

– Khi đăng nhập vào hệ thống đánh giá, người học cần kiểm tra và đánh giá đúng trên mẫu phiếu của hệ đào tạo và chương trình đào tạo của mình, cụ thể:

STT

Đối tượng Mẫu phiếu

1

Học viên Cao học Phiếu lấy ý kiến của học viên cao học về hoạt động giảng dạy của giảng viên (học phần lý thuyết)

2

Sinh viên các chương trình đào tạo thường Phiếu lấy ý kiến của sinh viên về học phần và hoạt động giảng dạy của giảng viên (học phần lý thuyết và thực hành)

3

Sinh viên các chương trình tiên tiến, chất lượng cao Phiếu lấy ý kiến của sinh viên chương trình tiên tiến, chất lượng cao về học phần và hoạt động giảng dạy của giảng viên (học phần lý thuyết và thực hành)

4

Sinh viên các chương trình POHE Phiếu lấy ý kiến của sinh viên chương trình POHE về học phần và hoạt động giảng dạy của giảng viên (học phần lý thuyết và thực hành)

Trường hợp hệ thống không hiện ra đúng mẫu phiếu đánh giá, người học thông báo với chuyên viên Vũ Thị Thùy Dung – Trung tâm Đảm bảo chất lượng theo số điện thoại: 0984.276.266 hoặc email: vttdung@vnua.edu.vn để được hỗ trợ.

Trung tâm Đảm bảo chất lượng kính đề nghị các khoa thông báo kế hoạch trên­ đến toàn thể người học của khoa.

Trân trọng cảm ơn!

 Nơi nhận:

 – Các khoa chuyên môn;

 – Lưu: ĐBCL.

PHÓ GIÁM ĐỐC TT

 (Đã ký)

Vũ Thị Thúy Hằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *