Kết quả kiểm định Cơ sở giáo dục và Chương trình đào tạo

 

 

STT

Tên cơ sở đào tạo hoặc các CTĐT Thời điểm đánh giá ngoài Kết quả đánh giá/Công nhận Nghị quyết của Hội đồng KĐCLGD/Số GCN Công nhận đạt/không đạt chất lượng giáo dục Giấy chứng nhận/công nhận
Ngày cấp Giá trị đến

1

 Kiểm định chất lượng giáo dục Học viện 03- 07/06/2017 88.5% tiêu chí đạt yêu cầu  Số 23/NQ-HĐKĐCL ngày 24/7/2017 Đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục

06/9/2017

06/9/2022

2

Khoa học cây trồng tiên tiến 20-23/3/2018 4.3 AP296VNUAMAR18 Đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA)

23/4/2018

22/4/2023

3

Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến 20-23/3/2018 4.0 AP297VNUAMAR18 Đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA) 23/4/2018

22/4/2023

4

Khoa học môi trường 25-29/10/2021 Adequate as expected AP735VNUAOCT21 Đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á (AUN-QA) 29/11/2021

28/11/2026

5 Công nghệ sinh học 25-29/10/2021 Adequate as expected AP734VNUAOCT21 Đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á (AUN-QA) 29/11/2021 28/11/2026
6 Công nghệ thực phẩm 25-29/10/2021 Adequate as expected AP736VNUAOCT21 Đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á (AUN-QA) 29/11/2021 28/11/2026
7 Chăn nuôi 25-29/10/2021 Better than adequate AP733VNUAOCT21 Đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á (AUN-QA)

29/11/2021

28/11/2026
8 Kinh tế nông nghiệp 03-07/10/2022 Adequate as Expected AP940VNUAOCT22 Đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á (AUN-QA)

07/11/2022

06/11/2027
9 Kế toán 03-07/10/2022 Adequate as Expected AP941VNUAOCT22 Đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á (AUN-QA)

07/11/2022

06/11/2027
10 Công nghệ Rau hoa quả và Cảnh quan 03-07/10/2022 Adequate as Expected AP942VNUAOCT22 Đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á (AUN-QA)

07/11/2022

06/11/2027
11 Bác sĩ Thú y 03-07/10/2022 Adequate as Expected AP943VNUAOCT22 Đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á (AUN-QA)

07/11/2022

06/11/2027

12

 Kiểm định chất lượng giáo dục Học viện 25-29/11/2022 94.56% tiêu chí đạt yêu cầu  Số 01/NQ-HĐKĐCL ngày 13/02/2023 Đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục

28/02/2023

28/02/2028