Kết quả kiểm định Cơ sở giáo dục và Chương trình đào tạo

STT

Tên cơ sở đào tạo hoặc các CTĐT Thời điểm đánh giá ngoài Kết quả đánh giá/Công nhận Nghị quyết của Hội đồng KĐCLGD/Số GCN Công nhận đạt/không đạt chất lượng giáo dục Giấy chứng nhận/công nhận
Ngày cấp Giá trị đến

1

 Kiểm định chất lượng giáo dục Học viện 03- 07/06/2017 88.5% tiêu chí đạt yêu cầu  Số 23/NQ-HĐKĐCL ngày 24/7/2017 Đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục

06/9/2017

06/9/2022

2

Khoa học cây trồng tiên tiến 20-23/3/2018 4.3 AP296VNUAMAR18 Đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA)

23/4/2018

22/4/2023

3

Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến 20-23/3/2018 4.0 AP297VNUAMAR18 Đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA) 23/4/2018

22/4/2023

4

Khoa học môi trường 25-29/10/2021 Adequate as expected AP735VNUAOCT21 Đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á (AUN-QA) 29/11/2021

28/11/2026

5 Công nghệ sinh học 25-29/10/2021 Adequate as expected AP734VNUAOCT21 Đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á (AUN-QA) 29/11/2021 28/11/2026
6 Công nghệ thực phẩm 25-29/10/2021 Adequate as expected AP736VNUAOCT21 Đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á (AUN-QA) 29/11/2021 28/11/2026
7 Chăn nuôi 25-29/10/2021 Better than adequate AP733VNUAOCT21 Đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á (AUN-QA)

29/11/2021

28/11/2026

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *