Ngày 06/08/2019, Trung tâm Đảm bảo chất lượng đã tổ chức cuộc họp về “Tiến độ tự đánh giá 04 chương trình đào tạo (CTĐT) theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA trong tháng 6-7 và triển khai kế hoạch tháng 8 năm 2019” do Phó giám đốc Phạm Văn Cường chủ trì.

Thành phần tham dự gồm các thành viên Hội đồng tự đánh giá 4 khoa: Chăn nuôi, Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm và Môi trường và lãnh đạo một số phòng ban chức năng liên quan.

TS. Vũ Thị Thúy Hằng – Phó giám đốc TT.ĐBCL phát biểu trong buổi họp

TS. Vũ Thị Thúy Hằng – Phó giám đốc TT.ĐBCL phát biểu trong buổi họp

Tại buổi buổi họp, TS. Vũ Thị Thúy Hằng – Phó giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng đã báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các công việc cho đến hiện tại và kế hoạch trong thời gian tới.


GS.TS. Phạm Văn Cường – Phó giám đốc Học viện phát biểu trong buổi họp
GS.TS. Phạm Văn Cường – Phó giám đốc Học viện phát biểu trong buổi họp

Sau đó, GS.TS. Phạm Văn Cường đã đưa ra các nhận xét, phương hướng và đôn đốc các khoa cũng như các đơn vị liên quan thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Một số hình ảnh trong buổi họp:

Họp tiến độ và kế hoạch thực hiện tự đánh giá tháng 8 của 4 CTĐT theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA


Họp tiến độ và kế hoạch thực hiện tự đánh giá tháng 8 của 4 CTĐT theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA