Ngày 29/05/2019, Trung tâm Đảm bảo chất lượng đã tổ chức cuộc họp về “Tiến độ tự đánh giá 04 chương trình đào tạo (CTĐT) theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA trong tháng 5 và kế hoạch tháng 6, 7 năm 2019”. Thành phần tham dự gồm các thành viên Hội đồng tự đánh giá 4 khoa: Chăn nuôi, Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm và Môi trường và lãnh đạo một số phòng ban chức năng liên quan.

Họp tiến độ và kế hoạch thực hiện tự đánh giá tháng 5 của 4 CTĐT

Toàn cảnh cuộc họp tiến độ và kế hoạch thực hiện tháng 5/2019

Tại buổi buổi họp, PGS.TS Trần Thị Minh Hằng – Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Đảm bảo chất lượng đã báo cáo tiến độ  triển khai thực hiện các công việc cho đến hiện tại và kế hoạch trong thời gian tới.  Học viện dự kiến tổ chức đánh giá sơ bộ 4 CTĐT trong tháng 9-10/2019. Vì vậy các khoa CNTP, CNSH, MT và CN cùng các đơn vị chức năng liên quan sẽ cố gắng hoàn thiện các các công việc tự đánh giá và cải tiến cho các CTĐT trước tháng 9/2019.

Họp tiến độ và kế hoạch thực hiện tự đánh giá tháng 5 của 4 CTĐT

PGS.TS Trần Thị Minh Hằng báo cáo tại cuộc họp

Một số hình ảnh thảo luận tại buổi họp:

Họp tiến độ và kế hoạch thực hiện tự đánh giá tháng 5 của 4 CTĐT

Họp tiến độ và kế hoạch thực hiện tự đánh giá tháng 5 của 4 CTĐT