Nhằm nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo, Khoa Nông học và khoa Kế toán Quản trị kinh doanh đã triển khai tự đánh giá 02 chương trình tiên tiến (CTTT) khoa học cây trồng và Quản trị kinh doanh nông nghiệp và đã nộp báo cáo cho Ban thư ký AUN-QA vào ngày 12 tháng 01 năm 2018. Theo kế hoạch, Đoàn đánh giá ngoài sẽ đánh giá chính thức hai chương trình nêu trên tại Học viện từ ngày 21 đến 23 tháng 03 năm 2018.

 Ông Phạm Văn Cường – Phó Giám đốc Học viện chủ trì cuộc họp rà soát tiến độ triển khai các hoạt động chuẩn bị kiểm định 02 CTTT

Vào lúc 08h00, ngày 08 tháng 02 năm 2018, tại phong họp 1 – Nhà Hành chính, Ông Phạm Văn Cường – Phó Giám đốc Học viện đã chủ trì cuộc họp rà soát tiến độ triển khai các hoạt động chuẩn bị kiểm định 02 CTTT. Tham dự cuộc họp có Ban chủ nhiệm và trợ lý khoa Nông học, khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh, lãnh đạo Ban thanh tra, Ban Quản lý đào tạo, Ban Quản lý cơ sở vật chất và đầu tư, Nhà xuất bản và Trung tâm Đảm bảo chất lượng.


Trong cuộc họp, các thành viên tham gia họp cùng rà soát tiến độ thực hiện công việc đã được phân công trong cuộc họp trước đó (ngày16  tháng 01 năm 2018). Kết luận cuộc họp, Ông Phạm Văn Cường đã đưa ra công việc kèm theo thời hạn cụ thể cụ thể cho từng đơn vị. Cuộc họp kết thúc vào lúc 09h00 cùng ngày./.