HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Số: 30/HVN-ĐBCL

V/v: Phối hợp lấy ý kiến sinh viên tốt nghiệp về chương trình đào tạo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2019

             

Kính gửi:  Trưởng các Khoa chuyên môn

 

    Thực hiện kế hoạch Lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên tốt nghiệp về chương trình đào tạo hằng năm nhằm nâng cao hiệu quả của công tác lấy ý kiến để cải tiến chất lượng chương trình đào tạo, Trung tâm Đảm bảo chất lượng kính đề nghị Quý Khoa hỗ trợ Trung tâm thực hiện công tác lấy ý kiến sinh viên tốt nghiệp của Khoa về chương trình đào tạo.

    - Đối tượng: Sinh viên tốt nghiệp bậc đào tạo Đại học, Cao đẳng chính quy công nhận tốt nghiệp tháng 03/2019 (Danh sách sinh viên theo Thông báo số 549/TB-HVN)

    - Hình thức: Khoa công bố phiếu lấy ý kiến online theo đường link https://bitly.vn/90r4 trên Websiste/Fanpages của khoa và yêu cầu sinh viên tốt nghiệp hoàn thiện phiếu.

    - Thời gian: Từ ngày 10-18/05/2019

 

    Rất mong sự hợp tác của Quý Khoa để công tác lấy ý kiến được triển khai hiệu quả và thuận lợi.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu ĐBCL.

PHÓ GIÁM ĐỐC


Vũ Thị Thúy Hằng

(Đã ký)