HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 33/TB-ĐBCL

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2019

­

THÔNG BÁO

V/v Mở hệ thống online (lấy ý kiến người học về HĐGD của giảng viên)

 

Trung tâm Đảm bảo chất lượng sẽ mở hệ thống lấy ý kiến online (lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên), kế hoạch như sau:

Thời gian: Từ ngày 1/6/2019 đến hết ngày 30/7/2019

Nội dung: Lấy ý kiến người học về HĐGD của giảng viên đối với những học phần đã học trong học kỳ II năm học 2018-2019.

Cách thực hiện: người học truy cập vào website http://daotao.vnua.edu.vn/xem điểm/đánh giá giảng dạy/đăng nhập mã sinh viên và password, sau đó tiến hành đánh giá từng môn học trước khi được xem điểm.

* Lưu ý: Khi đăng nhập vào hệ thống đánh giá, người học cần đánh giá đúng trên mẫu phiếu của hệ đào tạo và chương trình đào tạo của mình, cụ thể:

- Phiếu lấy ý kiến của học viên cao học về HĐGD của giảng viên (học phần lý thuyết): dành cho học viên cao học;

- Phiếu lấy ý kiến của sinh viên về HĐGD của giảng viên (học phần lý thuyết): dành cho sinh viên chương trình đào tạo thường;

- Phiếu lấy ý kiến của sinh viên chương trình tiên tiến, chất lượng cao (học phần lý thuyết): dành cho sinh viên chương trình tiên tiến, chất lượng cao;

- Phiếu lấy ý kiến của sinh viên chương trình POHE (học phần lý thuyết): dành cho sinh viên chương trình POHE;

Người học chỉ có thể xem được điểm học phần trên hệ thống online sau khi đã phản hồi ý kiến cho toàn bộ các học phần đã học trong học kì.

Trường hợp hệ thống không hiện ra đúng mẫu phiếu đánh giá, người học thông báo với cô Dung - Trung tâm Đảm bảo chất lượng theo số điện thoại: 0984.276.266 hoặc email: vttdung@vnua.edu.vn để được hỗ trợ.

Trung tâm Đảm bảo chất lượng kính đề nghị các khoa thông báo kế hoạch trên­ đến toàn thể người học của khoa.

Trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:

- Các khoa chuyên môn;

- Lưu: ĐBCL.

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

Trần Thị Minh Hằng

(Đã ký)