Căn cứ theo Quy định lấy ý kiến các bên liên quan về hoạt động của Học viện Nông nghiệp Việt Nam số 2578/QĐ – HVN ngày 19/07/2019

1. Các khoa chuyên môn chuyên môn

- Chủ trì hoạt động:

·  Lấy ý kiến sinh viên và học viên mới tốt nghiệp về chương trình đào tạo;

·  Lấy ý kiến về hoạt động hỗ trợ của đơn vị.

(Xem bảng 1 và bảng 8)

- Chịu trách nhiệm:

·  Xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai công tác công lấy ý kiến theo nhiệm vụ phân công trong kế hoạch này;

·  Thông báo, phổ biến rộng rãi đến toàn thể cán bộ giảng dạy, sinh viên, học viên của khoa để công tác lấy ý kiến đạt hiệu quả;

·  Xử lý, phân tích kết quả, viết báo cáo kết quả lấy ý kiến do đơn vị chủ trì;

·  Phối hợp với các đơn vị khác triển khai các hoạt động lấy ý kiến.

2. Trung tâm Đảm bảo chất lượng

- Chủ trì hoạt động:

·  Lấy ý kiến người học về học phần và hoạt động giảng dạy của giảng viên;

·  Lấy ý kiến về hoạt động hỗ trợ của đơn vị.

(Xem bảng 2 và bảng 8)

- Chịu trách nhiệm:

·  Xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai công tác công lấy ý kiến theo nhiệm vụ phân công trong kế hoạch này;

·  Chuẩn bị phiếu, mẫu phiếu và các văn bản hướng dẫn kèm theo cung cấp cho các đơn vị và cán bộ phụ trách thực hiện công tác này theo đúng kế hoạch;

· Xử lý, phân tích kết quả, viết báo cáo kết quả lấy ý kiến do đơn vị chủ trì;

·  Phối hợp với các đơn vị khác triển khai các hoạt động lấy ý kiến.

3. Ban CTCT&CTSV

- Chủ trì hoạt động:

·  Lấy ý kiến người học về tuần sinh hoạt công dân;

·  Lấy ý kiến về hoạt động hỗ trợ của đơn vị.

(Xem bảng 3 và bảng 8)

- Chịu trách nhiệm:

·  Xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai công tác công lấy ý kiến theo nhiệm vụ phân công trong kế hoạch này;

·  Xử lý, phân tích kết quả, viết báo cáo kết quả lấy ý kiến do đơn vị chủ trì

·  Phối hợp với các đơn vị khác triển khai các hoạt động lấy ý kiến.

4. Trung tâm QHCC&HTSV

- Chủ trì hoạt động:

·  Lấy ý kiến người học về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp;

·  Lấy ý kiến về hoạt động hỗ trợ của đơn vị.

(Xem bảng 4 và bảng 8)

- Chịu trách nhiệm:

·  Xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai công tác công lấy ý kiến theo nhiệm vụ phân công trong kế hoạch này;

·  Xử lý, phân tích kết quả, viết báo cáo kết quả lấy ý kiến do đơn vị chủ trì;

·  Phối hợp với các đơn vị khác triển khai các hoạt động lấy ý kiến.

5. Đoàn thanh niên, Hội sinh viên

- Chủ trì hoạt động:

·  Lấy ý kiến về hoạt động ngoại khóa của sinh viên;

·  Lấy ý kiến về hoạt động hỗ trợ của đơn vị.

(Xem bảng 5 và bảng 8)

- Chịu trách nhiệm:

·  Xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai công tác công lấy ý kiến theo nhiệm vụ phân công trong kế hoạch này;

·  Xử lý, phân tích kết quả, viết báo cáo kết quả lấy ý kiến do đơn vị chủ trì;

·  Phối hợp với các đơn vị khác triển khai các hoạt động lấy ý kiến.

6. Trung tâm thư viện Lương Định Của

- Chủ trì hoạt động:

·  Lấy ý kiến người học, cán bộ về thư viện;

·  Lấy ý kiến về hoạt động hỗ trợ của đơn vị.

(Xem bảng 6 và bảng 8)

- Chịu trách nhiệm:

·  Xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai công tác lấy ý kiến theo nhiệm vụ phân công trong kế hoạch này;

·  Xử lý, phân tích kết quả, viết báo cáo kết quả lấy ý kiến do đơn vị chủ trì;

·  Phối hợp với các đơn vị khác triển khai các hoạt động lấy ý kiến.

7. Ban thanh tra

- Chủ trì hoạt động:

·  Lấy ý kiến đánh giá đồng nghiệp;

·  Lấy ý kiến về hoạt động hỗ trợ của đơn vị.

(Xem bảng 7 và bảng 8)

- Chịu trách nhiệm:

·  Xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai công tác lấy ý kiến theo nhiệm vụ phân công trong kế hoạch này;

·  Xử lý, phân tích kết quả, viết báo cáo kết quả lấy ý kiến do đơn vị chủ trì;

·  Phối hợp với các đơn vị khác triển khai các hoạt động lấy ý kiến.

8. Ban Quản lý đào tạo

- Chủ trì hoạt động:

·  Lấy ý kiến về hoạt động hỗ trợ của đơn vị.

(Xem bảng 8)

- Chịu trách nhiệm:

·  Cung cấp thời khóa biểu học kỳ cho Trung tâm Đảm bảo chất lượng;

·  Thông báo lịch cấp phát bằng cho Trung tâm Đảm bảo chất lượng và các khoa chuyên môn;

·  Xử lý, phân tích kết quả, viết báo cáo kết quả lấy ý kiến do đơn vị chủ trì;

·  Phối hợp với các đơn vị khác triển khai các hoạt động lấy ý kiến.

9. Các đơn vị chức năng khác

- Chủ trì hoạt động:

·  Lấy ý kiến về hoạt động hỗ trợ của đơn vị;

(Xem bảng 8)

- Chịu trách nhiệm:

·  Xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai công tác công lấy ý kiến theo nhiệm vụ phân công trong kế hoạch này;

·  Xử lý, phân tích kết quả, viết báo cáo kết quả lấy ý kiến do đơn vị chủ trì;

·  Phối hợp với các đơn vị khác triển khai các hoạt động lấy ý kiến.

KẾ HOẠCH CHI TIẾT XEM TẠI LINK SAU (ke-hoach-lay-y-kien-tong-the-2019-2020.pdf)