Trung tâm Đảm bảo chất lượng gồm 8 cán bộ, nhân viên: Phó Giám đốc phụ trách, Phó Giám đốc và 6 nhân viên.

Trong đó, có 2 nhóm công tác thực hiện 2 nhiệm vụ chính là Quản lý chất lượng (Quality Managent - QM)Đảm bảo chất lượng (Quality Asuarance - QA)

- Nhóm QM: 

 + Phụ trách và quản lý, phát triển các công cụ ĐBCL (vd. Sổ tay ĐBCL, quy trình, quy định và công cụ ĐBCL …)

 + Phụ trách khảo sát, thu thập và phân tích ý kiến phản hồi từ các bên liên quan: sinh viên, sinh viên tốt nghiệp, cựu sinh viên, cán bộ, giảng viên, nhà tuyển dụng…. 

- Nhóm QA:

 + Phối hợp với Ban QLĐT phát triển các chương trình đào tạo (CTĐT); chịu trách nhiệm tự đánh giá và kiểm định ngoài các CTĐT.

 + Phụ trách tự đánh giá và kiểm định ngoài Học viện; xếp hạng Học viện. 

 

 

Trung tâm đảm bảo chất lượng

Địa chỉ: Hội trường B, nhà Hành chính, Học viện nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Số điện thoại: 024 6261 8403

Email: ttdbcl@vnua.edu.vn

Sitemap | Liên hệ

Copyright © 2019 Trung tâm Đảm bảo chất lượng - VNUA. All rights reserved.