Hướng dẫn hoàn thiện đề cương chi tiết học phần và bộ hồ sơ học phần phục vụ kiểm định 04 CTĐT theo AUN-QA

Năm ban hành 12/03/2020
Lĩnh vực văn bản Giáo dục
Đơn vị ban hành TT ĐBCL
Tài liệu Tải xuống